ترانزيستور

ترانزيستور از سه لايه نيمه هادي نوع P , N كه در كنار هم قرار مي گيرند تشكيل شده است . اين لايه هاي نيمه هادي به دو صورت كنار هم چيده مي شوند .

P-N-P , N-P-N

ترانزيستور NPN تيپ منفي و ترانزيستور PNP تيپ مثبت . 

سه پايه اي كه از نيمه هادي ها خارج مي شوند به نام هاي اميتر (E) يا منتشر كننده ، بيس (B) يا پايه و كلكتور (C) يا جمع كننده نام گذاري شده اند . نيمه هادي كه اميتر را تشكيل ميدهد نسبت به دولايه ي بيس و كلكتور ناخالصي بيش تري دارد و لايه ي بيس نسبت به كلكتور و اميتر ناخالصي كم تري دارد .در نتيجه از نظر ناخالصي پايه هاي ترانزيستور به اين ترتيب از كم به زياد قرار مي گيرند : بيس ، كلكتور و اميتر مدل ديودي ترانزيستور اين نوع ترانزيستورها را به اختصار ترانزيستورهاي BJT (Bipolar Juncetion Transistor يا ترانزيستورهاي اتصال قطبي ( دو قطبي ) مي نامند .عبارت Bipolar يا دو قطبي ناشي از عملكرد الكترون ها و حفره ها به عنوان حامل هاي جريان مي باشد

نظر خود را ارسال کنید