شرایط یک سنسور خوب...

یک سنسور خوب از این قوانین پیروی می‌کند:
تنها نسبت به خاصیت اندازه‌گیری حساس است
نسبت به باقی خواصی که در کاربردش وجود دارد حساس نباشد
بر خاصیتی که درحال اندازه‌گیریش است تأثیر نگذارد
حسگرهای ایده‌آل جوری طراحی می‌شوند نسبت به ‌اندازه‌گیری یا نسبت به تابع ساده‌ای از اندازه‌گیری (مثلاً لگاریتم) خطی باشند. سیگنال خروجی چنین حسگری نسبت به ارزش یا تابع ساده‌ای از خاصیت اندازه‌گیری‌شده خطی است. بنابراین حساسیت به صورت ضریبی بین سیگنال خروجی و خاصیت اندازه‌گیری تعریف می‌شود. برای نمونه، اگر یک سنسور دما را اندازه‌گیری می‌کند و یک ولتاژ خروجی دارد و حساسیت آن نسبت ثابت V/K شود، خطی خواهد بود چرا که ضریبش در همه نقاط اندازه‌گیری ثابت است

نظر خود را ارسال کنید