سنسورها و کاربرد سنسوردر کنترل

سنسورها و کاربرد سنسوردر کنترل

سنسور ها در تعداد محیط های زیادی از علم و تکنولوژی کاربرد دارند.در تحقیق سنسورهای ویژه و با حساسیت بالا برای به هدف رساندن آزمایش ها مورد استفاده قرار می گیرد.در تکنولوژی کنترل و هدایت ,هر دو استاندارد بعلاوه سنسورهای توسعه یافته ویژه ای استفاده می شوند.در مورد تجهیزان برای نیازهای اساسی ,سنسورهای معمولی اساسا استفاده می شوند,اگر چه اینها نیاز به عملکرد مطمئن دارند و بی نیاز از نگهداری هستند.

دراینجا به کاربرد سنسورها در کنترل با در نظر داشتن معیارهای مهم زیر می پردازیم:

1-کاهش هزینه

2-عقلانیت

3-انعطاف پذیری

4-حفاظت از محیط زیست

استفاده از سنسورهای همچنین موجب توسعه ی اساسی در تکنولوژی است مانند:

1-افزایش حساسیت,دقت,میزان پاسخ و اطمینان

2-مناسب برای پیشبرد توسعه در طراحی و تکنولوژی

3-تکنولوژی های جدید

بنابراین سنسورها در کنترل استفاده می شوند چون آن ها:

1-سیگنال های مطمئن و سریع تری از خطاها در سیستم کنترل شده فراهم می کنند.مانند شکستگی ابزار و یا گرفتگی و تراکم

2-محل خطا را به عنوان یک تشخیص دهنده ی هوشمند خطا مشخص می کنند.

3-فرسودگی ابزار را تشخیص می دهند.

4-مقادیر اندازه گیری شده که برای بهینه سازی فرآیند تولید بوسیله ی مطابقت با کنترل و تنظیمات مورد نیاز است را فراهم می کنند.

5-در خودکار کردن کنترل کیفیت کاربرد دارند.

6-در  خودکار سازی  جریان مواد  و  مدیریت دیده بانی مواد  کاربرد دارند.

7-شناسایی محصول را انجام می دهند که این هم ضرورتی در کنترل نرم می باشد.

8-ایجاد سیگنال خطر در  محل کار مثلا برای جمع شدن بیش از حد آلوده کننده ها

9-محیط کار مناسبی برای انسان ایجاد می کنند,چرا که موجب حذف نیاز به اندازه گیری ها و بررسی ها در محیط های پرخطر می شوند.

سنسورها درست بخشی از تجهیزات پیجیده هستند.به ویژه,برای پیشبرد توسعه ی روبات ها که بر اساس استفاده از سنسورهاست.

کاربرد سنسورها.

نظر خود را ارسال کنید