سنسورها و سیگنال آن ها:

سنسورها و سیگنال آن ها:

سنسورها معمولا مقادیر فیزیکی را به سیگنال های الکتریکی تبدیل می کنند.سنسورها می توانند بر اساس نوع سیگنال خروجی دسته بندی شوند به سنسورهای باینری که سوئیچ هم نامید می شوند و سنسورهای آنالوگ.

 

سنسورهای باینری:

سنسورهای باینری تنها دو سیگنال خروجی متفاوت دارند.برای مثال وضعیت خاموش و روشن.

تغییر وضعیت در اثر تغییر یک مقدار بسیار خاص فیزیکی که اغلب قابل تنظیم است.

سنسورهای آنالوگ:

این سنسورهایک سیگنال الکتریکی تولید می کنند که بر طبق تغییر در مقدار فیزیکی به طور مکرر تغییر می کند.

 

 

 

نظر خود را ارسال کنید