حسگر های فعال وغیر فعال

سنسور های فعال وغیر فعال

سنسور هارا می توان بر اساس نوع عمکرد تقسیم کرد که ان ها را حسگر های فعال وغیر فعال تقسیم می شوند یا می توان از نوع خروجی انها تقسیم بندیشان کرد یعنی انالوگ وگسسته و یا می توان از نوع کاربرد انها که ان هارا حسگر های درونی و بیرونی می نامند.

حال معنی حسگر های غیر فعال این است که سیگنال هایی که توسط منابع موجود در محیط تولید می شود را اشکار نموده ودر پاسخ به محرک بیرونی می توانند مستقیم ان ها را تبدیل به انرژی الکتریکی می کند و ان ها اغلب کم مصرف اند وبه علت ساده بودن  اصول عملکرد انها از اطمینان بالایی دارند

حسگر های فعال منظور از این است  که این سنسور ها امواجی به محیط ارسال نموده و سپس بازتاب امواج ارسالی را می گیرد این نوع حسگر ها انرژی بیش تری نسبت به سنسور های غیر فعال مصرف می کنند و پیچیدگی بیش تری دارند اما بدون  احتیاج به منبع بیرونی می توانند به جمع اوری اطلاعات محیط بپردازند

نظر خود را ارسال کنید