انکودرهای نوری مطلق

انکودرهای نوری مطلق مجازی

در اين نوع انكودرها هم از قسمت افزايشي استفاده شده و هم قسمت مطلق  وجود دارد با اين تفاوت كه قسمت مطلق داراي ساختار كد گري ( Gray Code ) نبوده و از ساختار سريال كد يا باركد استفاده مي كند. اين نوع انكودر داراي رزولوشن انكودرهاي افزايشي و همچنين  مزيت نقطه شروع حركت انكودرهاي مطلق مي باشد و قيمت آن نيز از نوع مطلق كمتر است. توجه شود كه اين نامگذاري توسط برخی شرکت ها انجام شده و گاهی در مجموعه توليدات ديگر شركتها از اين نوع به عنوان انكودرهاي مطلق ياد می شود.