انکودرهای نوری افزایشی چرخان

انکودرهای نوری افزایشی چرخان

اين نوع انكودرها براي سنجش موقعيت درحركتهاي دوراني مورد استفاده قرار مي گيرند. اساس كار اين نوع انكودرها توليد  قطار پالس مربعي يا موج سينوسي  در دو کانال A , B است كه با هم به اندازه 90 درجه الكتريكي اختلاف فاز دارند. به همين دليل به این روش  ربعي يا Quadrature  نيز مي گويند. تعداد اين پالسها در هر دور گردش ، رزولوشن انكودر را تعيين مي كند. يعني هرچه تعداد اين پالسها بيشتر باشد ، محیط دايره به قسمتهاي كوچكتري تقسيم شده و امکان اندازه گیری حركتهاي بسيار كوچك فراهم می شود. در اين روش با شمارش پالسهاي خروجي ميتوان موقعيت را تعيين كرد و تغییر جهت چرخش نیز از اختلاف فاز دو کانال A , B مشخص می شود که می تواند 90+ یا 90-   درجه باشد واین اختلاف فاز است که با توجه به جدول حالت  موجب افزایشی یا کاهشی شدن شمارنده می شود.

 

به این ترتیب که برای تحقق 90 درجه اختلاف فاز الکتریکی باید دو سنسور از لحاظ موقعیت طوری نسب شوند که 90 درجه مکانیکی با هم اختلاف فاز داشته باشند. یعنی وقتی یکی از سنسورها به طور کامل در مقابل منبع نور قرار گرفت تنها نیمی از سنسور دوم در مقابل منبع نور باشد.

نظر خود را ارسال کنید