انکودرهای نوری

انکودرهای نوری مطلق چرخان

اين نوع انكودرها براي تشخيص موقعيت در حركت دوراني استفاده مي شوند. در اين نوع انكودرها خروجي بصورت چند بيت ( بسته به رزولوشن مورد نياز) در دسترس است كه اين بيتها وقتي در كنار هم قرار مي گيرند كد گري ( Gray Code ) را تشكيل مي دهند و با استفاده ازيك مدار منطقي ساده مي توان آن را به کد باينري تبديل كرد كه اين مقدار باينري موقعيت محور را تعيين مي كند. هر چه تعداد اين بيتها بيشتر باشد رزولوشن نيز بيشتر است.

« شکل ساده ای از دیسک مطلق »

در بسياري از كاربردها تعداد دفعات چرخش كامل بيش ا ز يك بار است ، براي اين منظور يك سنسور و متناظر با آن یک بیت براي شمارش دفعات چرخش تعبيه شده است. مزيت اين نوع نسبت به افزايشي در اين است كه در لحظه راه اندازي موقعيت محور مشخص است و نيازي به دوران اوليه براي يافتن نقطه مبدا وجود ندارد. اين نوع انكودرها ممکن است به علت محدوديت فضايي تعداد سنسورها رزولوشن پايين تري نسبت به انكودرهاي افزايشي داشته باشند و از طرفی هم هر چه تعداد بيتها افزوده شود قيمت انكودر نيز بصورت تصاعدي افزايش مي يابد.

 براي رفع مشكل رزولوشن و همچنين كاهش قيمت برخی انکودرها به طور همزمان هم داراي خروجي مطلق و هم داراي خروجي افزايشي هستند ، اين نوع انكودر اين امكان را فراهم مي كنند كه براي يافتن نقطه مبدا تنها به اندازه بسيار كوچكي ( به اندازه تغيير بيت كم ارزش قسمت مطلق ) دوران صورت گيرد تا موقعيت محور مشخص شود و پس از آن از قسمت افزایشی كه داراي رزولوشن بالايي است استفاده مي شود و موقعيت اندازه گيري مي شود. بنابراين بطور همزمان دو مزيت رزولوشن بالا و داشتن موقعيت لحظه شروع فراهم مي شود. شکل این نوع در زیر دیده می شود :