انواع سنسورها:

انواع سنسورها:

سنسورها با توجه به قابلیت تشخیص کمیت فیزیکی و اصل عملکردشان دسته بندی می شوند:

1)سنسورهایی برای اندازه گیری کمیت های:

موقعیت,فاصله,طول,جابجایی,کشش,شیب,سرعت,شتاب,زاویه ی چرخش


2)سنسورهایی مربوط به کمیت های نیرو:

نیرو,فشار,گشتاور,بازده مکانیکی

3)سنسورهایی برای کمیت های مواد:

میزان شارش و سطح پرشدن گاز,مواد جامد یا مایع

4)سنسور دما و کمیت گرمایی (سنسور گرما)

5)سنسورها یی برای ارزیابی درخشندگی نور (سنسور نور) :

شار پرتو,انرژی پرتو,شدت پرتو,پرتو و کمیت های درخشانی پرتو از قبیل,شار درخشندگی,انرژی درخشندگی,شدت درخشندگی,روشنایی.

6)سنسورهایی برای مشخصه های امواج صوتی (سنسور صدا):

فشار صوت,انرژی صوت,سطح صوت و فرکانس صدا.

7)سنسورهایی برای کمیت های الکترومغناطیسی:

معمولا برای شناسایی کمیت های الکتریکی اولیه هستند,ولتاژ,جریان,انرژی الکتریکی و توان.همچنین  در این میان میدان های الکتریکی و مغناطیسی و نیرو نیز قرار گرفته اند.

8)سنسورهایی برای تشعشعات بالای انرژی:

تشعشعات اشعه ی ایکس,تشعشعات گاما.

9)سنسورهایی برای مواد شیمیایی (گازها,یون ها) و بویژه آب به شکل رطوبت

10)سنسورهایی برای ویژگی های فیزیکی:

مکانیکی,الکتریکی,نوری,گرمایی,صوتی

11)سنسورهایی برای شناخت اشیا و شناخت الگو:

مانند بارکد خوان,سنسور پردازش تصویر


نظر خود را ارسال کنید