اجزاي اصلي يك انكودر نوري

اجزاي اصلي يك انكودر نوري :

اغلب انكودرهاي خطي و زاويه اي كه امروزه مورد استفاده قرار مي گيرد بر اساس اسكن فتو الكتريكي خطوط بسيار نازك عمل مي كنند.

اجزاي اصلي اين انكودرها به شرح زير مي باشد :

bullet

 منبع نور                                   (        Light Source        )

bullet

 لنز متمركز كننده پرتوهاي نور         (      Condeser Lens     )

bullet

 بخش مشبّك                                (     Scanning Reticle     )

bullet

 ديسك مدرّج                                (      Graduated Disk      )

bullet

 سلولهاي نوري                             (    Photovoltaic Cells    )

وقتي صفحه مدرج حركت ميكند خطوط مدرج بطور متناوب در مقابل منبع نور و فتوسل قرار ميگيرند و  دو موج سينوسي با اختلاف فاز 90 درجه توليد مي نمايند.

نظر خود را ارسال کنید